HAKUSIVU

Rautatievirkamiesliitto ry:n
osastojen mallisäännöt


Klikkaa sääntöjen nimeä tai pykälänumeroa, niin pääset takaisin sääntöjen alkuun.


Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Rautatievirkamiesliiton ______________________ osasto ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä osastoksi ja Rautatievirkamiesliitto r.y.:tä liitoksi.

Osaston kotipaikka on ______________ kaupunki.


Tarkoitus ja tehtävät

2 §

Osaston tarkoituksena on osaston toiminta-alueella toimia rautatievirkamiesten sekä heihin verrattavien toimihenkilöiden yhdyssiteenä, edustaa heitä ja valvoa heidän palkkauksellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, edistää 1. momentissa tarkoitettujen henkilöiden etua tarkoittavien aatteellisten ja sosiaalisten yritysten syntyä ja kehitystä tässä momentissa mainitulla tavalla, voi harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja opintotoimintaa sekä hankkia ja ylläpitää lähinnä 1. momentissa tarkoitetuille henkilöille ja heidän perheilleen tarkoitettuja virkistys- ja lomanviettopaikkoja ja vanhainkoteja.

Toimintansa tukemiseksi osasto kantaa jäsenmaksuja sekä voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä kioskikauppaa. Toimintaansa varten osasto hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.


Jäsenet ja jäsenmaksut

3 §

Osaston jäseniksi ovat oikeutettuja pääsemään rautatievirkamiesalalla tai siihen verrattavalla toimialalla olevat henkilöt, joiden toimi- tai virkapaikka on osaston toimialueella.

Jäseneksi liittyvän tulee ilmoittautua osaston johtokunnalle, jonka asiana on päättää jäseneksi ottamisesta.

Rautatielaitoksen palveluksesta eronnut työtön jäsen voi olla jäsenenä niin kauan kun hän saa uuden työpaikan. Jäsenenä pysyminen edellyttää ilmoittautumista työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja oikeutta työttömyyspäivärahaan. Jäsenyys päättyy työttömän jäsenen saadessa uuden työpaikan, joka ei ole tämän pykälän 1. momentin mukaisella toimialalla.

Jäsen voi erota osastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osaston johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti osaston kokouksen pöytäkirjaan.

Osaston kokous voi erottaa jäsenen, joka toimii lain, hyvien tapojen tai liiton tai osaston sääntöjen vastaisesti tai muuten vahingoittaa liiton tai osaston tarkoitusten toteuttamista.

Osaston johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa yli kolmen kuukauden ajalta.

Eronneen tai erotetun jäsenen oikeudet ja velvollisuudet osastossa lakkaavat erottamispäätöksen voimaantultua.

Jäsenen erottua on hän velvollinen suorittamaan jäsenmaksut siltä kalenterivuosipuoliskolta kokonaisuudessaan, jonka aikana eroaminen on tapahtunut.


4 §

Osaston jäsenet suorittavat liittomaksuna liitolle liiton sääntöjen 19. §:n mukaisen liittovaltuuston vahvistaman osan palkkatuloistaan.

Osaston toimintakustannusten peittämiseksi liitto suorittaa osastolle liittovaltuuston vahvistaman osan liittomaksuista.

Liittomaksun lisäksi on osasto oikeutettu kantamaan jäseniltään osaston toimintakustannusten peittämiseksi osaston vuosikokouksen vahvistaman lisäjäsenmaksun, joka ei saa olla enempää kuin 10 % liittomaksusta.


5 §

Mikäli osaston jäsen sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden takia lakkaa saamasta täyttä palkkaa, tulee osaston johtokunnan liiton asettaman määräajan jälkeen tehdä perusteltu esitys liittomaksuvapautuksen myöntämiseksi liiton hallitukselle, joka päättää vapautuksesta.

Mikäli jäsenen maksukyky on jonkin muun syyn takia oleellisesti heikentynyt, on meneteltävä samoin. Esityksessä on mainittava, olisiko jäsenmaksuvapautus myönnettävä kokonaisena vai osittaisena.

Mikäli osaston jäsen on määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, työttömänä, asevelvollisuuttaan suorittamassa tai opiskelun tai muun syyn takia virkavapaalla menettäen koko palkkauksensa, on hän tältä ajalta vapautettu liittomaksusta ilman anomusta.


6 §

Osaston toiminta-alueen hyväksyy liiton liittovaltuuston kokous.

Kun osaston jäsenen toimipaikka siirtyy osaston toiminta-alueelta toisen osaston toiminta-alueelle, on jäsenen tehtävä siirtymisestä ilmoitus osastolle, jonka alueelta siirtyminen tapahtuu. Turvatakseen jäsenoikeutensa on jäsenen tehtävä viimeistään 30 päivän kuluessa siirtymisestä ilmoitus osastolle, jonka alueelle hän siirtyy.
Osaston, josta siirtyminen tapahtuu, on tehtävä siirtymisilmoitus seuraavan kalenterikuukauden alkuun mennessä osastolle, johon siirtyminen tapahtuu.


Osaston hallintoelimet

7 §

Päätäntävaltaa osaston asioissa käyttävät osaston kokouksessa saapuvilla olevat osaston jäsenet. Osaston hallintoa hoitaa lakimääräisenä hallituksena toimiva johtokunta.


Osaston kokoukset

8 §

Osaston vuosikokous pidetään johtokunnan määräämällä paikkakunnalla vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Osaston ylimääräinen kokous pidetään johtokunnan määräämällä paikkakunnalla, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 osaston jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Jäsenten pyytämä kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun sen pitämistä koskeva pyyntö on saapunut johtokunnalle.


9 §

Kutsun osaston kokoukseen antaa johtokunta kymmenen päivää ennen kokousta Rautatievirkamieslehdessä tai jäsenten toimipaikkojen ilmoitustauluilla julkaistavalla ilmoituksella.


10 §

Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Muusta asiasta älköön kokouksessa päätöstä tehtäkö, ellei vähintään 3/4:aa kokouksessa saapuvilla olevista jäsenistä katso sitä kiireelliseksi.

Osaston sääntöjen muuttamisesta, osaston purkamisesta, liitosta eroamisesta tai kiinteistön hankkimisesta, luovutuksesta tai kiinnittämisestä älköön kuitenkaan tehtäkö päätöstä, ellei sitä ole kokouskutsussa erityisesti mainittu.


11 §

Päätöksen tekeminen osaston kokouksessa tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 10, 19, 20 ja 21 pykälissä mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä, joissa arpa ratkaisee.

Äänestys voi olla avoin, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi lippuäänestystä.


12 §

Vuosikokouksen tehtävänä on

1) käsitellä johtokunnan laatima kertomus osaston toiminnasta

2) käsitellä johtokunnan laatima kertomus osaston tileistä edellisen kalenterivuoden ajalta ja ratkaista kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päättää ylijäämän käytöstä

3) vahvistaa osaston tulo- ja menoarvio kulumassa olevaa tilivuotta varten ja määrätä mahdollisen lisäjäsenmaksun suuruus

4) valita johtokunnan puheenjohtaja

5) valita johtokunnan muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

6) valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä määrätä missä järjestyksessä varatilintarkastajat kutsutaan estyneen tilalle

7) valita jäsenet mahdollisiin toimikuntiin

8) päättää muista kokouskutsussa mainituista ja 10. §:n mukaan käsiteltävistä asioista.


Hallitus

13 §

Osaston asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös osaston puheenjohtajaksi, vähintään 8 ja enintään 18 muuta varsinaista jäsentä. Jokaisella johtokunnan jäsenellä, paitsi puheenjohtajalla, on henkilökohtainen varajäsen, joka kutsutaan johtokunnan kokoukseen, jos varsinainen jäsen on estynyt.

Johtokunta valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Liiton hallituksen jäsen, joka on osaston jäsen, on oikeutettu olemaan läsnä osaston johtokunnan kokouksessa ja hänellä on siellä puhe- ja esitysoikeus.

Jos johtokunnan puheenjohtaja kesken toimikauttansa eroaa tai tulee pysyvästi estyneeksi, astuu ensimmäinen varapuheenjohtaja hänen sijaansa johtokunnan puheenjohtajaksi.


14 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään puolet muista johtokunnan jäsenistä on läsnä.

Johtokunta on viipymättä kutsuttava koolle, jos vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.


15 §

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa

1) kutsua koolle osaston kokoukset

2) valmistaa ja esitellä osaston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen niissä tehdyt päätökset

3) valita toimikautensa alkaessa sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkionsa talousarvion puitteissa

4) valmistaa toimikautensa alkaessa toimintasuunnitelma toimikautta varten ja pitää huolta sen toteuttamisesta

5) ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tehtyjen esitysten ja aloitteiden johdosta

6) hoitaa liiton sille antamat tehtävät

7) pitää luetteloa osaston jäsenistä

8) hoitaa taloudellisesti osaston varoja ja muuta omaisuutta sekä tilikauden päätyttyä laatia osaston tilinpäätös

9) ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin osaston tarkoitusten toteuttamiseksi.


Tilit ja tilintarkastus

16 §

Osaston tilikausi on kalenterivuosi. Tilikertomus tulee jättää tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä.

Tilintarkastajien tulee tarkastaa osaston hallinto ja tilit sekä jättää hyvissä ajoin ennen vuosikokousta johtokunnalle vuosikokoukselle esitettäväksi kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta sekä lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tilintarkastajien tulee myös tilikauden aikana seurata osaston hallintoa ja taloudenhoitoa suorittamiensa tarkastusten ja vaatimiensa selvitysten avulla. Aiheutuvista muistutuksista tulee tilintarkastajien viipymättä ilmoittaa johtokunnalle.


Erinäisiä säännöksiä

17 §

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai se tai ne toimihenkilöt, jotka johtokunta siihen määrää siinä järjestyksessä kuin johtokunta määrää.


18 §

Osaston on noudatettava liiton sääntöjä ja sen päätöksiä.


19 §

Osasto voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai liiton puheenjohtajalle taikka edustajansa kautta suullisesti liittovaltuuston kokouksen pöytäkirjaan.

Eroamisen tulee perustua osaston kokouksen päätökseen, joka on tehty vähintään 5/6:n enemmistöllä annetuista äänistä. Eroamisesta voidaan päätös tehdä ainoastaan, jos siitä on kokouskutsussa mainittu.


20 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain kahden, vähintään 30 päivän väliajoin pidetyn osaston kokouksen yhtä pitävällä päätöksellä. Näistä kokouksista on vähintään toisen oltava vuosikokous. Kummassakin kokouksessa tulee vähintään 3/4:n annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen vahvistus.


21 §

Osaston purkamiseen vaaditaan kahden, vähintään 30 päivän väliajoin pidetyn osaston kokouksen yhtä pitävä päätös. Näistä kokouksista on vähintään toisen oltava vuosikokous.

Kummassakin kokouksessa tulee vähintään 5/6:n annetuista äänistä kannattaa päätöstä.

Jos osasto purkautuu, luovutetaan sen jäljellä olevat varat Rautatievirkamiesliitolle. Liitto tallettaa niitä kaksi vuotta. Jos sinä aikana samalle alueelle perustetaan uusi liiton osasto, on varat luovutettava tälle osastolle ilman korkoa. Kahden vuoden kuluttua osaston purkamisesta jäävät varat liiton omaisuudeksi.

Nämä säännöt on hyväksytty Rautatievirkamiesliiton _________________ osaston ___________ kokouksessa ___________ kuun _____ päivänä 20___ ja vahvistettu Rautatievirkamiesliiton hallituksen kokouksessa _________ kuun ______ päivänä 20___.

Ota yhteyttä
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on kolme miinus yksi (numeroina)? *